Warsztaty dla instruktorów

Nasz ośrodek prowadzi warsztaty dla instruktorów. W oparciu o zapisy w Ustawie o Kierujących Pojazdami każdy instruktor zobowiązany jest do corocznego uczestniczenia w warsztatach doskonalenia zawodowego.

Warsztaty szkoleniowe instruktorów nauki jazdy obejmują:
I. Część teoretyczna

A. Uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:

1. Psychologia – 1 godz.

2. Metodyka nauczania – 1 godz.

3. Prawo o ruchu drogowym – 1 godz.

4. Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu – 1 godz.

5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1 godz.

6. Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia – 1 godz.

B. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – 2 godz.

C. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego – 2 godz.


II. Zajęcia praktyczne:

A. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.

B. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzonej w ruchu drogowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.

C. Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnianych przez instruktorów – 2 godz.

CENA KURSU: 100zł

Art. 37. [Obowiązki instruktora]
1. Instruktor jest obowiązany:
1) przekazywać staroście:
a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie – najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
b) informację o zmianie danych, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2-5 – w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
2) corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6;
3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach, o których mowa w art. 35 ust. 6;
Art. 46. [Skreślenie instruktora lub wykładowcy z ewidencji]
3) nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego; 

Go to Top