KURS NA INSTRUKTORÓW I WYKŁADOWCÓW

Kandydatem na instruktora nauki jazdy może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

 • posiada prawo jazdy powyżej 2 lat (dotyczy kat. A oraz B),
 • posiada prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E,C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B (szkolenie dodatkowe, rozszerzające uprawnienia)
 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora (Dz.U. 2011.30.151 – art 82 ust. 2 pkt 1),
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora Dz.U. 2011.30.151 – art. 34 ust 1);
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:


- przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
- przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
- przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
- prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
- przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
- przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.


Cena kursu : 2400zl
Przedmiotowy zakres szkolenia
Program szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

 • psychologia teoria:10 h, praktyka: 0 h,
 • metodyka nauczania teoria:50 h , praktyka:0 h,
 • prawo o ruchu drogowym teoria:30 h ,praktyka:0 h,
 • technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu teoria: 18h, praktyka:0 h,
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego teoria:10 h, praktyka: 0h,
 • zasady prowadzenia ośrodka szkolenia teoria:6 h,praktyka:0 h,
 • technika i taktyka jazdy teoria:2, praktyka: 5h *,
 • praktyka instruktorska teoria:4 h, praktyka 50h *,

razem: 130 godzin teorii, 55 godzin praktyki

(* należy uwzględnić dodatkowo liczbę godzin zajęć odpowiednią do zakresu szkolenia kandydata określoną w tabeli nr 2.)

Tabela nr 2

Zakres objęty nauczaniem:

 • kat. A 10 godzin,
 • kat. B,C,C1,D1,T,B+E,C1+E,D1+E,T lub pozwolenia 30 godzin,
 • kat. C+E, D+E 15 godzin,
 • kat. D 25 godzin.

  

Go to Top